Vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov- systém objednávok

Prevádzkovateľ má možnosť spracúvať osobné údaje (t.j. vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi) prostredníctvom:

 • vlastných oprávnených osôb (najmä svojich zamestnancov) alebo
 • prostredníctvom externého subjektu (sprostredkovateľa).

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“ Teda fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dôležité je, aby sprostredkovateľ vykonával spracúvanie osobných údajov (t.j. spracovateľské operácie s osobnými údajmi) , ktoré mu poskytne, resp. sprístupní, prevádzkovateľ, v jeho mene.

Sprostredkovateľom môže byť :

 • externá účtovná firma (napr. objednávky ako podklady k faktúram),
 • externá firma poskytujúca služby cloudu (automatizácia procesov pri systéme objednávok, úložisko dát- uchovávanie je spracovateľská operácia),

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytne, resp. sprístupní, prevádzkovateľ:

 •  na účel, ktorý je totožný s účelom prevádzkovateľa a
 • na právnom základe prevádzkovateľa (t.j. sprostredkovateľ nemá osobitný právny základ od prevádzkovateľa odlišný, ale spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe podmienok a prostriedkov, ktoré určil prevádzkovateľ, alebo ktoré prevádzkovateľovi ustanovuje napríklad osobitný zákon).

Čo sa týka rozsahu spracúvaných osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, tento nesmie byť širší ako je rozsah u samotného prevádzkovateľa. Predpokladá sa, že osobné údaje prevádzkovateľ získal a spracúva na legálnom právnom základe.

V súlade so zásadou zodpovednosti za spracúvanie osobných údajov zodpovedá vždy prevádzkovateľ, t.j. aj za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa sám zodpovedá len za tie povinnosti, ktoré sú sprostredkovateľovi Nariadením GDPR/ zákonom o ochrane osobných údajov  priamo uložené, napríklad:

 • – vedenie záznamov o kategóriách spracovateľských činností,
 • – poskytovanie súčinnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • – povinnosť prijatia primeraných a účinných bezpečnostných opatrení atď.

Ak sa sprostredkovateľ odchýli od pokynov prevádzkovateľa alebo bude spracúvanie osobných údajov vykonávať inak, ako bolo dohodnuté, stáva sa na účely GDPR/ zákona o ochrane osobných údajov sám prevádzkovateľom a zodpovedá aj za prípadné škody, ktoré  takýmto spracúvaním dotknutým osobám vzniknú.

Právna úprava nevylučuje, aby subjekt mal postavenie sprostredkovateľa, kedy vykonáva spracovateľské operácie v mene prevádzkovateľa, ako aj postavenie prevádzkovateľa pre svoje vlastné spracovateľské operácie, ktoré vykonáva vo svojom mene.

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe:

 • zmluvy, alebo
 • iného právneho aktu.

Bez ohľadu na to, či pôjde o zmluvu, alebo iný právny akt, vždy sa bude vyžadovať :

 • preukázateľnosť zmluvy/ právneho aktu a
 • po obsahovej stránke zákonné náležitosti
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn