Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

spoločnosti CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377

A/ Základné ustanovenia 

1.Predmet úpravy VOP:

 • on-line produkty a on-line služby
 • školenia (semináre) a konferencie

2.Pojmy pre účely týchto VOP:

 • právnická osoba
 • právnická osobaje organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy, iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (teda právnickými osobami nie sú len tie, ktoré sa zapisujú do obchodného registra).
 • podnikateľ
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • spotrebiteľ
 • spotrebiteľje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • poskytovateľ
 • poskytovateľom produktov a služieb je spoločnosť CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, DIČ: 2023836045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  59841/L.
 • užívateľ
 • kto si zakúpi produkt a/alebo službu a v zmysle VOP ich užíva. 
 1. Ak uvedie kupujúci/ užívateľ v objednávke svoje IČO a DIČ, resp. len DIČ (určité slobodné povolania), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a právnické osoby. Poskytovateľ ho nepovažuje za spotrebiteľa.

B/ on-line produkty a on-line služby

Úvodné ustanovenia

 1. Táto časť VOP upravuje práva a povinnosti užívateľov a stanovuje podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom užívacie práva k on-line produktom a on-line službám.
 2. Poskytovateľ sprístupňuje on-line produkty a on-line služby prostredníctvom internetovej stránky: gdpr-sk.sk
 3. Zoznam on-line produktov a on-line služieb tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP.
 4. On-line produkty a on-line služby sú poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP okrem prípadov bezplatného užívania produktov a/alebo služieb.
 5. Využívanie on-line produktu a on-line služby nie je možné bez registrácie (prihlásenia do účtu) s výnimkou e-bookov. Registrácia slúži predovšetkým ako bezpečný prístup k produktom a službám a poskytovateľ preto volil také technické riešenie, aby spĺňalo kritériá bezpečnosti, hospodárnosti a promptného sprístupňovania.

Uzatváranie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho (užívateľa) predávajúcim (poskytovateľom) vo forme kupujúcim (užívateľom) vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho: gdpr-sk.sk (ďalej len „objednávka“).
 2. Záväzné akceptovanie bude vykonané predávajúcim (poskytovateľom) prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky- potvrdenie objednávky (ako vybavenej).
 3. Potvrdenie objednávky poskytovateľom podľa bodu 2. bude doručené na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke kupujúceho (užívateľa). Na túto e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci (poskytovateľ) povinnosť vyžiadať od kupujúceho (užívateľa) súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho (užívateľa) so zmenou ceny a následným záväzným akceptovaním objednávky (potvrdením objednávky) zo strany predávajúceho (poskytovateľa) sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
 5. Záväzné akceptovanie objednávky (potvrdenie objednávky predávajúcim podľa bodu 2. a 3.) obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii produktu a/alebo služby, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo služby, údaj o dodacej lehote, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 6. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 7. Začatie používania on-line produktu, on-line služby sa považuje za vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.    

Cena 

 1. Cena je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na internetovej stránke poskytovateľa: gdpr-sk.sk
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník.
 3. Cenník netvorí samostatný dokument, aktuálne ceny sú zverejnené na uvedenej internetovej stránke pri konkrétnom produkte/ službe.

 

Platba za produkty/ služby a odstúpenie od zmluvy

 1. Všeobecne k platbe:
 • užívateľ vyplní na internetovej stránke gdpr-sk.sk a odošle objednávku (elektronická forma- automatizovaný proces),
 • užívateľ môže zaplatiť prostredníctvom platobných systémov poskytovateľa umiestnených na internetovej stránke gdpr-sk.sk alebo priamym vkladom na účet poskytovateľa, resp. bankovým prevodom,
 • za zaplatenie sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 1. Použitie platobného systému:
 • ak užívateľ zaplatí prostredníctvom platobných systémov poskytovateľa, následne obdrží na e-mail, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru.
 1. Použitie priameho vkladu na účet alebo bankového prevodu:
 • ak užívateľ chce zaplatiť priamym vkladom na účet alebo bankovým prevodom, bude mu na e-mail, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, doručené najprv potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje okrem iného dátum splatnosti,
 • po zaplatení obdrží na e-mail, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru,
 • užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť sumu uvedenú v potvrdení o prijatí objednávky, teda k dátumu splatnosti, v opačnom prípade sa objednávka ruší.
 1. Obdobie trvania prístupu sa začína dňom zaplatenia za produkt/ službu.
 2. Užívateľ v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu:  obchod@gdpr-sk.sk (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
 3. V nadväznosti na bod 5. po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi (spotrebiteľovi) platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe poskytovateľovi, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 4. Ak užívateľ (spotrebiteľ) požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy poskytovateľovi oznámil, že odstupuje od zmluvy. 

Práva a povinnosti

 1. Užívateľ je povinný pri využívaní on-line produktov a/alebo on-line služieb dodržiavať rovnaké morálne, etické a právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 2. Poskytovateľ je oprávnený pri preukázateľnom porušení VOP užívateľom na okamžité zablokovanie poskytovania on-line produktu a/alebo on-line služby. Ak bude prístup zablokovaný, končí týmto dňom automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom. Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.    
 3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávaní pravdivé, správne a aktuálne údaje a v prípade chyby okamžite na to upozorniť poskytovateľa na e-mail: obchod@gdpr-sk.sk. V prípade porušenia tejto povinnosti sú pre poskytovateľa rozhodujúce údaje uvedené pri poslednom objednávaní uskutočnenom užívateľom a užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 4. Užívateľ je povinný pri registrácii (prihlásenia do účtu) uvádzať pravdivé, správne a aktuálne údaje a aktívne reagovať na zmeny svojich údajov (spravovať svoj účet- aktualizovať údaje).
 5. Užívateľ je v súvislosti s registráciou povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením, zneužitím alebo akýmkoľvek neoprávneným použitím. Je zakázané poskytovať prihlasovacie údaje tretej strane. V opačnom prípade prevádzkovateľ okamžite zablokuje poskytovanie on-line produktu a/alebo on-line služby.
 6. Užívateľ súhlasí, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval využívanie on-line produktu a/alebo on-line služby a overil si dodržiavanie VOP.
 7. Poskytovateľ má právo upravovať obsah on-line produktov a/alebo on-line služieb, a to bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu užívateľa.
 8. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do on-line produktov, on-line služieb a VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a zmeny VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovej stránke poskytovateľa gdpr-sk.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke.
 9. Ak užívateľ najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách podľa bodu 7. výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s nimi, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenami, tak má právo zmluvu  s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách, a to na adrese sídla poskytovateľa: Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01. V tomto prípade zmluva zaniká doručením písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 10. Poskytovateľ má právo aj bez predchádzajúceho oznámenia, resp. súhlasu, užívateľa obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a on-line služieb z dôvodov údržby, opravy alebo z iných technických dôvodov, ktoré bránia poskytovať on-line produkty/ služby, a to na nevyhnutne potrebnú dobu.
 11. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých  on-line  produktoch a on-line službách reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú. 

Zodpovednosť poskytovateľa za vady a za škody                                      

 1. Obmedzenie zodpovednosti– poskytovateľ vyhlasuje a užívateľ berie na vedomie, že: 
 • informácie poskytnuté v on-line produktoch majú len informatívny charakter, resp. ide o informatívne vzory, ktoré užívateľ musí upraviť na svoje konkrétne podmienky fungovania a pri tom vždy rešpektovať platnú právnu úpravu (užívateľ sa musí riadiť platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a platnými nariadeniami, resp. smernicami, Európskej únie),
 • poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetovej stránky: gdpr-sk.sk,
 • poskytovateľ nezodpovedá za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,
 • prepojenia na internetovej stránke poskytovateľa gdpr-sk.sk slúžia predovšetkým na zvýšenie užívateľského pohodlia. Poskytovateľ  rozhodne nezodpovedá za internetové prostredie tretích strán (sociálne siete- facebook, youtube, vimeo…).

Vždy pred uzavretím zmluvy sú VOP k dispozícii kupujúcemu (užívateľovi). Kupujúci pred uzavretím zmluvy potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil.

 1. Obmedzenie zodpovednosti– poskytovateľ vyhlasuje a užívateľ berie na vedomie, že pre bezchybné využívanie on-line produktov a on-line služieb musí splniť minimálne požiadavky na technické vybavenie:
 • PC stanica, notebook alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet,
 • aktualizovaný internetový prehliadač a povolené funkcie: javascript, cookies, 
 • Acrobat Reader – prehliadač dokumentov PDF,
 • bezchybný prístup k určitým produktom je zabezpečený cez tretie strany (sociálne siete- facebook, youtube, vimeo…)
 •  

Vždy pred uzavretím zmluvy sú VOP k dispozícii kupujúcemu (užívateľovi). Kupujúci pred uzavretím zmluvy potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil.

 1. Poskytovateľ zodpovedá za splnenie povinnosti obnoviť prístup k on-line produktom a on-line službám v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania týchto produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa (údržba, oprava, iné technické dôvody znemožňujúce poskytovať produkty/služby). Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade okamžitého zablokovania užívateľa pre porušenie VOP a úplného zastavenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb následkom ukončenia tejto činnosti.

Reklamácie

 1. Reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 2. Bližšie pozri reklamačný poriadok dostupný na internetovej stránke poskytovateľa: gdpr-sk.sk

Trvanie zmluvy

 1. Zmluva medzi poskytovateľom (predávajúcim) a užívateľom (kupujúcim) sa uzatvára na dobu určitú.
 2. Zmluva zaniká v prípadoch už upravených VOP a tiež uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, ak sa nepostupuje podľa bodu 3.,vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 3. Zmluva uzavretá na dobu určitú v trvaní minimálne 12 mesiacov sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že nemá záujem na ďalšom trvaní zmluvy. Oznámenie sa doručuje na adresu sídla poskytovateľa: Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01 alebo na e-mail: obchod@gdpr-sk.sk).
 4. Všetky neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do štrnástich 14 dní od ukončenia zmluvy.     
 5. Ak bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, majú individuálne dojednania v takejto zmluve prednosť pred týmito VOP.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje fyzických osôb (t. j. užívateľov ako dotknutých osôb pre účely ochrany osobných údajov) sú spracúvané poskytovateľom ako prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Poskytovanie on-line produktov a on-line služieb je adresované osobám, ktoré už dovŕšili 16 a viac rokov.
 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS systém objednávok“. Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľov je konkrétny predzmluvný a zmluvný vzťah. V objednávke sú len bežné osobné údaje. Užívateľ ako dotknutá osoba je povinný osobné údaje v objednávke uvádzať správne a pravdivo, a ak príde sám užívateľ na chybu v poskytnutých osobných údajoch, je povinný bez zbytočného odkladu žiadať poskytovateľa o ich opravu na mailovú adresu poskytovateľa: obchod@gdpr-sk.sk, najmä kvôli tomu, aby sa nevystavovali chybné účtovné doklady, resp. aby sa zjednala náprava. Pred odoslaním objednávky užívateľ potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s Povinným informovaním dotknutej osoby. Taktiež má užívateľ na internetovej stránke: gdpr-sk.sk k dispozícii dokument INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA, a to v záložke „Osobné údaje“.
 4. Ďalej poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS registrácia- prihlásenie do účtu“. Spracovateľské činnosti a operácie s osobnými údajmi užívateľov v rámci tohto IS poskytovateľ vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu sprístupniť bezpečne, hospodárne a promptne produkty/ služby užívateľovi a informovať ho v súvislosti s týmito produktmi/ službami o zmenách a výhodách. Spracúvajú sa len bežné osobné údaje. Pred registráciou- prihlásením do účtu konkrétny užívateľ potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s Povinným informovaním dotknutej osoby. Taktiež má užívateľ na internetovej stránke gdpr-sk.sk k dispozícii dokument INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA, a to v záložke „Osobné údaje“.

Záverečné ustanovenia

 1. Aktuálne VOP sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa: gdpr-sk.sk, tlačová verzia je uschovávaná v sídle poskytovateľa.
 2. Zverejnené VOP stratia účinnosť dňom účinnosti nových VOP.         
 3. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (podľa § 52 na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva).
 4. Ak nedôjde k inému vyriešeniu sporov medzi poskytovateľom (predávajúcim) a kupujúcim (užívateľom), platí, že spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 5. Alternatívne riešenie sporov
 • Tento bod sa týka užívateľov v postavení spotrebiteľov.
 • Užívateľ (spotrebiteľ) môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Pod pojmom „alternatívne riešenie sporu“ treba rozumieť postup subjektu alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnuť zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Subjektom (orgánom) alternatívneho riešenia sporov je podľa platných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ (spotrebiteľ) obrátiť.
 • Informácie o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov sú dostupné na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Užívateľ (spotrebiteľ) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov– https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • K návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bližšie ustanovuje čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Prílohy:

Príloha č. 1

                                                on-line produkty

Ø  E-book

Ø  E-learning

Ø  Modul-GDPR academy

Ø  Video-školenie

                                                       on-line služby

 

Ø  prístup a dohodnuté užívanie on-line produktu

 

Ø  účet užívateľa s históriou užívaných/ zakúpených produktov

 

Príloha č. 2

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Užívateľ v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu:  obchod@gdpr-sk.sk (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
 • Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi (spotrebiteľovi) platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe poskytovateľovi, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Ak užívateľ (spotrebiteľ) požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy poskytovateľovi oznámil, že odstupuje od zmluvy. 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Poskytovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, DIČ: 2023836045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  59841/L, mail obchod@gdpr-sk.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy produkt/ službu: …………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania/dátum prijatia* …………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………………………………………………………………………………………

Dátum …………………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

C/ Školenia (SEMINÁRE) a konferencie

 Úvodné ustanovenia

 1. Táto časť VOP upravuje práva a povinnosti užívateľov a stanovuje podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom produkty a služby (vo forme odborného školenia (seminára), konferencie, on-line školenia, video-školenia).
 2. Školením sa rozumie odborné štúdium, ktoré prebieha ako prednáška, resp. viac prednášok, na danú tému vrátane diskusie účastníkov. Konferenciou sa rozumie spravidla viacdňové odborné podujatie s cieľom zabezpečiť prednášky s diskusiou z danej oblasti.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať okrem klasických školení a konferencií aj on-line školenia a video-školenia.
 4. Poskytovateľ sprístupňuje on-line školenia a video-školenia prostredníctvom internetovej stránky: gdpr-sk.sk.
 5. Služby a produkty sú poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
 6. Využívanie produktu vo forme on-line školenia a video-školenia je možné len na základe registrácie. Ostatné bez registrácie.

Uzatváranie kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho (užívateľa) predávajúcim (poskytovateľom) vo forme kupujúcim (užívateľom) vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľagdpr-sk.sk (ďalej len „objednávka“).
 2. Záväzné akceptovanie bude vykonané predávajúcim (poskytovateľom) prostredníctvom elektronickej pošty- potvrdenie objednávky (ako vybavenej).
 3. Potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa bude doručené na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke kupujúceho (užívateľa). Na túto e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky (potvrdenie objednávky predávajúcim) obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii produktu a/alebo služby, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo služby, údaj o dodacej lehote, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 5. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 6. Začatie používania produktu/ služby sa považuje za vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.   
 7. Osoba, ktorá si neobjedná školenie a/alebo konferenciu spôsobom uvedeným v bode 1. až 4., sa môže zúčastniť školenia a/alebo konferencie, len ak to umožní kapacita. Cena za školenie a/alebo konferenciu sa uhrádza v hotovosti priamo na mieste školenia/konferencie. Odovzdaním účtovného dokladu do rúk takejto osoby poskytovateľ jednak záväzne potvrdzuje uzavretie nepísanej zmluvy a zároveň potvrdzuje fakt, že cena za školenie a/alebo konferenciu bola riadne zaplatená. Aj v tomto prípade platí bod 5.

Cena

 1. Cena je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na internetovej stránke: gdpr-sk.sk
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník.
 3. Cenník netvorí samostatný dokument, aktuálne ceny sú zverejnené na uvedenej internetovej stránke poskytovateľa.

 

Platba a odstúpenie od zmluvy

 1. Všeobecne k platbe:
 • užívateľ vyplní na internetovej stránke gdpr-sk.sk a odošle objednávku (elektronická forma- automatizovaný proces),
 • užívateľ môže zaplatiť prostredníctvom platobných systémov poskytovateľa umiestnených na internetovej stránke gdpr-sk.sk alebo priamym vkladom na účet poskytovateľa, resp. bankovým prevodom,
 • za zaplatenie sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 1. Použitie platobného systému:
 • ak užívateľ zaplatí prostredníctvom platobných systémov poskytovateľa, následne obdrží na email, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru.
 1. Použitie priameho vkladu na účet alebo bankového prevodu:
 • ak užívateľ chce zaplatiť priamym vkladom na účet alebo bankovým prevodom, bude mu na e-mail, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, doručené najprv potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje okrem iného dátum splatnosti,
 • po zaplatení obdrží na e-mail, ktorý uviedol užívateľ v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru,
 • užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť sumu uvedenú v potvrdení o prijatí objednávky, teda k dátumu splatnosti, v opačnom prípade sa objednávka ruší.
 1. Užívateľ v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu: obchod@gdpr-sk.sk (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
 2. V nadväznosti na bod 4. po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi (spotrebiteľovi) platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe poskytovateľovi, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 3. Ak užívateľ (spotrebiteľ) požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy poskytovateľovi oznámil, že odstupuje od zmluvy. 

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ súhlasí s tým, že:
 • počas školenia, on-line školenia, video-školenia a konferencie sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom v súvislosti s konkrétnym produktom/ službou,
 • poskytne potrebnú súčinnosť poskytovateľovi pre riadne zabezpečenie objednaného školenia, on-line školenia, video-školenia a konferencie,
 • pre on-line školenia a video-školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 1. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa k zablokovaniu prístupu užívateľa k on-line školeniu, video-školeniu alebo k prerušeniu školenia, konferencie na čas potrebný pre zjednanie nápravy. Ak bude prístup užívateľa k on-line školeniu z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí týmto dňom automaticky zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak bude v rámci zjednania nápravy nútený užívateľ predčasne opustiť školenie a/alebo konferenciu, končí týmto dňom automaticky zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 2. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávaní pravdivé, správne a aktuálne údaje a v prípade chyby okamžite na to upozorniť poskytovateľa na email: obchod@gdpr-sk.sk. V prípade porušenia tejto povinnosti sú pre poskytovateľa rozhodujúce údaje uvedené pri poslednom objednávaní uskutočnenom užívateľom a užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 3. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie, konferenciu a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý príjme od poskytovateľa.
 4. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé a aktuálne údaje a aktívne reagovať na zmeny svojich poskytnutých údajov (spravovať svoj účet).
 5. Užívateľ je v súvislosti s registráciou povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením, zneužitím alebo akýmkoľvek neoprávneným použitím. Je zakázané poskytovať prihlasovacie údaje tretej strane. V opačnom prípade prevádzkovateľ okamžite zablokuje poskytovanie on-line produktu a/alebo on-line služby.
 6. Užívateľ súhlasí, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval využívanie produktu a služby a overil si dodržiavanie VOP.        

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov k on-line školeniu, video-školeniu,
 • poskytovať informácie týkajúce sa objednaného školenia, konferencie vrátane informácií o zmenách,
 • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté alebo náhradným plnením nekompenzované školenie.
 1. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov, služieb a do týchto VOP. Zmeny poskytovania on-line školení a video-školení a zmeny VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovej stránke gdpr-sk.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke.
 2. Ak užívateľ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách podľa bodu 2. výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 3. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenami, tak má právo zmluvu  s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách. V tomto prípade zmluva zaniká doručením písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line školenia, video-školenia z dôvodov údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na ich zrealizovanie.
 5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

Zmeny pri poskytovaní školení, on-line školení, video-školení a konferencií

 1. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť
 • školenie, on-line školenie, video-školenie alebo konferenciu,
 • program školenia, on-line školenia alebo konferencie alebo
 • konkrétneho lektora,

poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť potrebné zmeny alebo uvedené školenie, on-line školenie alebo konferenciu zrušiť. Poskytovateľ je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie, on-line školenie, konferenciu tiež v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov. Poskytovateľ je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi.
 2. Pri zrušení školenia, on-line školenia alebo konferencie zo strany poskytovateľa sa zmluva ruší a poskytovateľ vráti užívateľom už zaplatené sumy.
 3. V prípade iných zmien, ktoré nie sú závažného charakteru (zmena miesta konania, zmena lektora za iného odborne zdatného lektora, časová zmena programu bez jeho skrátenia) si poskytovateľ splní oznamovaciu povinnosť voči užívateľom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, tak ako uvádza bod 1. V tomto prípade sa zmluva neruší a užívateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy.
 4. V prípade zmien závažného charakteru, na ktoré sa nevzťahuje bod 4. (najmä zmena dátumu konania školenia, on-line školenia, konferencie alebo zmena obsahu školenia), si poskytovateľ splní oznamovaciu povinnosť voči užívateľom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, tak ako uvádza bod 1. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy oznámením poslaným na email poskytovateľa obchod@gdpr-sk.sk (v odstúpení uviesť dôvod podľa tohto bodu 5.) Zmluva sa ruší doručením odstúpenia a poskytovateľ vráti užívateľom už zaplatené sumy bez meškania, najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie od zmluvy z dôvodu neúčasti

 1. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia, on-line školenia alebo konferencie z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.
 2. Poskytovateľ pripúšťa v prípade uvedenom v bode 1. účasť náhradníkov.

Doba trvania zmluvy

 1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú.
 2. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP a tiež uplynutím doby, na ktorú uzavretá alebo písomnou dohodou zmluvných strán.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje fyzických osôb (t. j. užívateľov ako dotknutých osôb pre účely ochrany osobných údajov) sú spracúvané poskytovateľom ako prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Školenia, on-line školenia, video-školenia a konferencie sú adresované osobám, ktoré už dovŕšili 16 a viac rokov.
 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS systém objednávok“. Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľov je konkrétny predzmluvný a zmluvný vzťah. V objednávke sú len bežné osobné údaje. Užívateľ ako dotknutá osoba je povinný osobné údaje v objednávke uvádzať správne a pravdivo, a ak príde sám užívateľ na chybu v poskytnutých osobných údajoch, je povinný bez zbytočného odkladu žiadať poskytovateľa o ich opravu na mailovú adresu poskytovateľa obchod@gdpr-sk.sk, najmä kvôli tomu, aby sa nevystavovali chybné účtovné doklady, resp. aby sa zjednala obratom náprava. Pred odoslaním objednávky užívateľ potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s Povinným informovaním dotknutej osoby pre tento IS. Taktiež má užívateľ na internetovej stránke gdpr-sk.sk k dispozícii dokument INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA, a to v záložke „Osobné údaje“.
 4. Ďalej poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS registrácia- prihlásenie do účtu“. Spracovateľské činnosti a operácie s osobnými údajmi užívateľov v rámci tohto IS poskytovateľ vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu sprístupniť bezpečne, hospodárne a promptne produkty/ služby užívateľovi a informovať ho v súvislosti s týmito produktmi/ službami o zmenách a výhodách. Spracúvajú sa len bežné osobné údaje. Pred registráciou- prihlásením do účtu konkrétny užívateľ potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s Povinným informovaním dotknutej osoby. Taktiež má užívateľ na internetovej stránke gdpr-sk.sk k dispozícii dokument INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA, a to v záložke „Osobné údaje“.

Obmedzenie zodpovednosti za vady a za škody                                            

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
 • informácie poskytnuté v produktoch (on-line školenia, video-školenia) a na školeniach a konferenciách majú len informatívny charakter,
 • ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a službám podľa VOP.
 1. Obmedzenie zodpovednosti- poskytovateľ vyhlasuje a užívateľ berie na vedomie, že: 
 • poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetovej stránky gdpr-sk.sk,
 • poskytovateľ nezodpovedá za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,
 • bezchybný prístup k produktom (on-line školenia, video-školenia) je zabezpečený cez tretie strany (sociálne siete- facebook, youtube, vimeo…)
 • prepojenia na internetovej stránke poskytovateľa gdpr-sk.sk slúžia predovšetkým na zvýšenie užívateľského pohodlia. Poskytovateľ  rozhodne nezodpovedá za internetové prostredie tretích strán.

Vždy pred uzavretím zmluvy sú VOP k dispozícii kupujúcemu (užívateľovi). Kupujúci pred uzavretím zmluvy potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil.

 1. Poskytovateľ zodpovedá za splnenie povinnosti obnoviť prístup produktom a službám v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia ich poskytovania z dôvodov na strane poskytovateľa (zjednanie nápravy pri porušovaní VOP užívateľom na školeniach a konferenciách, technické príčiny, údržba, oprava). Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zablokovania prístupu užívateľa pre porušenie VOP alebo ak bude v rámci zjednania nápravy nútený užívateľ predčasne opustiť školenie alebo konferenciu alebo v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb následkom ukončenia tejto činnosti.

Reklamácie

 1. Reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 2. Bližšie pozri reklamačný poriadok dostupný na internetovej stránke poskytovateľa: gdpr-sk.sk

Záverečné ustanovenia

 1. Aktuálne VOP sú zverejnené na internetovej stránke gdpr-sk.sk, tlačová verzia je uschovávaná v sídle poskytovateľa.
 2. Zverejnené VOP stratia účinnosť dňom účinnosti nových VOP.         
 3. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (podľa § 52 na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva).
 4. Ak nedôjde k inému vyriešeniu sporov medzi poskytovateľom (predávajúcim) a kupujúcim (užívateľom), platí, že spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 5. Alternatívne riešenie sporov
 • Tento bod sa týka užívateľov v postavení spotrebiteľov.
 • Užívateľ (spotrebiteľ) môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Pod pojmom „alternatívne riešenie sporu“ treba rozumieť postup subjektu alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnuť zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Subjektom (orgánom) alternatívneho riešenia sporov je podľa platných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ (spotrebiteľ) obrátiť.
 • Informácie o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov sú dostupné na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Užívateľ (spotrebiteľ) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov– https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • K návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bližšie ustanovuje čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
Platné a účinné od 1.1.2020