Viete aké údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej moci?

Viete, aké osobné údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej správy, ak podávate sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ?

Chcete podať sťažnosť?

Ak áno,  postupujte podľa platného znenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Kto môže podať sťažnosť ?

Fyzická osoba alebo právnická osoba.

Viete, čo je sťažnosť?

Nie každé podanie je sťažnosťou.

Sťažnosť je len podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu a nie podľa jeho označenia. Ak odosielateľ podanie označí za sťažnosť, orgán verejnej správy ho začne vybavovať ako sťažnosť, len ak je splnené vyššie uvedené a za predpokladu, že je na jeho vybavenie príslušným orgánom.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná.

Čo nie je považované za sťažnosť ?

Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napríklad Správny súdny poriadok),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (n zákona o štátnej službe),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (n§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní),
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 125/2006 Z. z.o inšpekcii práce) alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu (zákon č. 215/2004 Z. z.o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (napr. Exekučný poriadok, Civilný mimosporový poriadok).

Akú formu musí mať sťažnosť ?

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:

 • v listinnej podobe alebo
 • v elektronickej podobe.

Ako podať sťažnosť ?

 • prostredníctvo poštového podniku, kuriérskej služby
 • osobne na podateľni orgánu verejnej správy
 • elektronickou formou

Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať.

Poznámka:

Sťažnosť nie je možné podať telefonicky (nie je to ústna sťažnosť, o ktorej orgán verejnej správy vyhotoví písomný záznam).

Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy.

Viete aké osobné údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej správy pri podaní sťažnosti ?

Sťažnosť musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

 • ak ju podáva fyzická osoba – meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa,
 • ak ju podáva právnická osoba – názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • sťažnosť v listinnej podobe- vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Ak je sťažnosť podaná v elektronickej podobe a nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu (zákon o  e-Governmente) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do 5 pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to:

 • vlastnoručným podpisom (listinná forma potvrdenia),
 • jej autorizáciou podľa osobitného predpisu (zákon o e-Governmente) alebo
 • jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,

inak sa sťažnosť odloží.

Poznámka:

Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

Sťažnosť musí obsahovať tiež samotný predmet sťažnosti:

 • musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje,
 • na aké nedostatky poukazuje,
 • čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť môže obsahovať aj náležitosť:

 • ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa zákona o sťažnostiach v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie

Vybavujú sa anonymné sťažnosti ?

Nie.

Môžete ako sťažovateľ žiadať utajenie svojej totožnosti ?

 • Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.
 • Orgán verejnej správy môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti.
 • Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
 • Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe, inak sťažnosť odloží.
 • Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

Môže podať jednu sťažnosť viac sťažovateľov ?

Áno.

Ak sťažnosť podáva viac sťažovateľov spoločne a neurčí sa v nej, komu z nich sa majú doručovať písomnosti vo vybavovanej veci, všetky odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza na prvom mieste.

Môžete sa dať pri podávaní a vybavovaní sťažnosti zastupovať ?

Áno.

Ak sťažnosť podáva zástupca, potom súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu (zákon o advokácii).

 

Sú potrebné k žiadosti aj prílohy na preukázanie uvádzaných skutočností ?

Áno.

Ak je sťažnosť v listinnej forme, stačí ich v sťažnosti uviesť- zoznam príloh a následne priložiť k sťažnosti.

Ak sa podáva sťažnosť v elektronickej forme, stačí ich v sťažnosti uviesť- zoznam príloh a následne uviesť spôsob, ako budú doručené orgánu verejnej správy (napr. poštou, osobne, faxom), ak sa neodošlú spolu so sťažnosťou v elektronickej forme.

 

Vzor sťažnosti

VEC: Sťažnosť na porušenie právnych predpisov

A/ Sťažovateľ

 1. Fyzická osoba

meno, priezvisko: ………………………..

adresu pobytu: …………………………….

Nepovinný údaj- telefónne číslo: ………nezadávam tento údaj………. (dobrovoľným vyplnením tohto údaja dávam súhlas orgánu verejnej správy s jeho spracúvaním)

Ako sťažovateľ žiadam o utajenie totožnosti.

Ako sťažovateľ som splnomocnil zástupcu, ktorý v mojom mene podáva sťažnosť a beriem na vedomie, že súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom nakoľko nejde o advokáta.  

zástupca

meno, priezvisko: …………. ……………………………

adresa pobytu: …………………………………………….

 

 1. Právnická osoba

názov: ………………………………..

sídlo: ………………………………….

meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu: …………………………………….

 

Nepovinný údajtelefónne číslo: …..nezadávam tento údaj …. (vyplnením tohto údaja dávate súhlas orgánu verejnej správy s jeho spracúvaním)

 

Ako sťažovateľ som splnomocnil zástupcu, ktorý v mojom mene podáva sťažnosť a beriem na vedomie, že súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom nakoľko nejde o advokáta.  

zástupca

meno, priezvisko: ………………………………..

adresa pobytu: ……………………………………..

B/ Ak je viac sťažovateľov, resp. ich zástupcov, je potrebné uviesť, ktorému z nich sa budú doručovať písomnosti (s ktorým bude orgán verejnej správy komunikovať):

– zástupca …………………………………………………. (meno, priezvisko/názov, adresa pobytu/sídlo)

V prípade, že sa nevyplní táto časť, platí, že všetky odosielané písomnosti v súvislosti s vybavovaním spoločnej sťažnosti viacerých sťažovateľov sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza na prvom mieste.

C/ Doručovanie písomností v elektronickej podobe na adresu: ……….nezadávam …….

Ak je sťažovateľovi (v prípade spoločnej sťažnosti vybranému sťažovateľovi), možné doručiť písomnosti podľa zákona o sťažnostiach v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

D/ Predmet sťažnosti

-proti komu smeruje: …………………………………..

-na aké nedostatky poukazuje: ……………………………………….

-čoho sa sťažovateľ domáha: ……………………………………………….

E/ Prílohy:

Názov prílohy:

Spôsob doručenia prílohy:

…..Splnomocnenie zástupcu                                         

….spolu s týmto formulárom, poštou

… jhjggfds

spolu s týmto formulárom, poštou

F/ Vlastnoručný podpis sťažovateľa, resp. zástupcu

 

Miesto ………………………., dátum …………………………………

 

 

meno, priezvisko, podpis ………………………………………..

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn