INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v nižšie uvedených informačných systémoch osobných údajov (ďalej „IS“) v rámci konkrétnych spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené v tabuľke:

 

P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

1.      IS marketing- newslettre, spracovateľské činnosti :

 

posielanie newslettrov

preukázateľný súhlas

fyzická osoba

bežné osobné údaje

2.      IS systém objednávok, spracovateľské činnosti :

 

prevádzkovanie systému objednávok

 

predzmluvný/

zmluvný vzťah

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

 

Pozn.:

(jednotlivci, fyzické osoby podnikatelia, zástupcovia a konatelia právnických osôb)

bežné osobné údaje

3.      IS reklamácie

 

vybavovanie reklamácií

zmluvný vzťah

fyzická osoba jednotlivec ako:

-reklamujúci

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

bežné osobné údaje

4.      IS registrácia- prihlásenie do účtu, spracovateľské činnosti :

 

sprístupnenie produktov cez účet užívateľa

 

oprávnený záujem

fyzická osoba

bežné osobné údaje

 

informovanie užívateľa  v súvislosti s  produktmi/ službami o zmenách, výhodách a novinkách (priamy marketing)

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

 

fyzická osoba- užívateľ

bežné osobné údaje

5.      IS webové sídlo, spracovateľské činnosti :

 

zverejňovanie na webovom sídle

súhlas

fyzická osoba:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje

 

6.      IS zmluvy/ dohody, spracovateľské činnosti :

 

uzatváranie a plnenie zmlúv/ dohôd

predzmluvné a zmluvné vzťahy

Fyzická osoba ako zmluvná strana:

-jednotlivec

-fyzická osoba podnikateľ

-zástupca právnickej osoby/prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

 

7.      IS účtovníctvo, spracovateľské činnosti:

 

spracúvanie účtovných dokladov a podkladov do účtovníctva

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba:

-zamestnanci/ dohodári prevádzkovateľa,

-zamestnanci/ dohodári dodávateľov/ odberateľov tovarov a služieb,

-iné fyzické osoby  (napr. živnostníci, zástupcovia právnických osôb, zákazníci)

bežné osobné údaje, nie je vylúčená osobitná kategória osobných údajov

v prílohách k faktúram u klientov pôsobiacich v zdravotníctve

8.      IS vymáhanie, spracovateľské činnosti:

 

predsúdne vymáhanie

– záväzkový vzťah- záväzok dlžníka voči veriteľovi v konkrétnom zmluvnom vzťahu

fyzické osoby:

-dlžníci (jednotlivci, fyz. osoby podnikatelia, zástupcovia právnických osôb)

-vybavujúci zamestnanci prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

bežné osobné údaje

9.      IS konania- oprávnený záujem uplatňovať svoje práva, spracovateľské činnosti:

 

civilné sporové konanie

oprávnený záujem prevádzkovateľa

-účastníci konania

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje

 

civilné mimosporové konania/ prihlásenie pohľadávky do dedičského konania

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

-účastníci konania

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje

 

trestné konania

oprávnený záujem prevádzkovateľa

-účastníci konania

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje (identifikačné údaje),

údaje o spáchaní trestného činu, ďalšie  osobné  údaje  zistené  alebo poskytnuté v priebehu konania, podpis    

 

správne súdne konania

oprávnený záujem prevádzkovateľa

-účastníci konania

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje

 

exekučné konanie

oprávnený záujem prevádzkovateľa

-účastníci konania

-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje

10.    IS konania proti prevádzkovateľovi, spracovateľské činnosti:

 

plnenie zákonných povinností v konaniach vedených proti prevádzkovateľovi

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

fyzické osoby:

– v postavení účastníkov konania, ktorý podali žalobu, návrh, a pod. proti prevádzkovateľovi

– zamestnanci prevádzkovateľa uvádzaní v rozhodnutiach správnych orgánov,

– iné fyzické osoby

-zástupca prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

11.    IS kniha pošty, spracovateľské činnosti:

 

správa registratúry

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

– fyzické osoby ako odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

– zamestnanci prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

bežné osobné údaje

12.    IS žiadosti/námietky dotknutých osôb, spracovateľské činnosti:

 

vybavovanie žiadostí a námietok

zákonná povinnosť vyplývajúca z platnej legislatívy

fyzické osoby ako:

-dotknuté osoby, resp. ich zástupcovia,

-vybavujúci zamestnanci prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

bežné osobné údaje, nie je vylúčená ani osobitná kategória osobných údajov (citlivé údaje môžu byť, ak skutočnosti uvádzané v žiadosti/ námietke a v samotnom jej vybavení sa týkajú IS, ktoré obsahujú citlivé údaje)

13.    IS iné podania, spracovateľské činnosti:

 

vybavovanie iných podaní

konkludentný súhlas

Fyzická osoba ako:

-jednotlivec,

-podnikateľ,

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

bežné osobné údaje

 

14.    IS obchodné kontakty, spracovateľské činnosti:

 

vedenie aktívnych obchodných kontaktov

oprávnený záujem prevádzkovateľa

fyzické osoby:

-štatutári/ konatelia

-prokuristi,

-živnostníci/ slobodné povolania

-zamestnanci odberateľských/ dodávateľských subjektov

-iní spolupracujúci jednotlivci

bežné osobné údaje

15.    IS zápisy do obchodného registra, spracovateľské činnosti:

 

zápis, zmena, výmaz

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

– fyzická osoba jednotlivec (štatutárny orgán, členovia orgánov, prokurista, akcionár)

bežné osobné údaje

 

konečný užívateľ výhod

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

fyzické osoby jednotlivci:

-koneční užívatelia výhod (konatelia, spoločníci, manažment)

– osoba podávajúca návrh

 

Pozn.:

od 1. novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra

bežné osobné údaje

 

16.    IS zoznam spoločníkov, spracovateľské činnosti:

 

vedenie zoznamu spoločníkov

 

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

fyzické osoby jednotlivci ako spoločníci s.r.o.

bežné osobné údaje

 

17.    IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov, spracovateľské činnosti:

 

agenda uchádzačov (predzmluvný vzťah sa preklápa do zmluvného vzťahu)

-predzmluvné vzťahy

 

 

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– úspešní uchádzači o zamestnanie

bežné osobné údaje

 

zmluvné vzťahy/dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného prac. pomeru, prípadne iné dohody predpokladané Zákonníkom práce

zmluvný  vzťah

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

 

bežné osobné údaje

 

osobná karta zamestnanca

zákonná povinnosť na základe Zákonníka práce

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia  úložnej doby

bežné osobné údaje

 

dohody o hmotnej zodpovednosti

zmluvný  vzťah

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

 

bežné osobné údaje

 

prihlášky /odhlášky/ zmeny

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

dochádzka

zákonná povinnosť na základe Zákonníka práce

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

mzdy, podklady ku mzdám, odvody (výplatné listiny, výplatné pásky, rekapitulácia miezd, pomocné doklady do učtárne – zrážky, analytika účtovného dokladu a pod.)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

exekučné a sankčné zrážky (rozsudky, rozhodnutia správnych orgánov)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

iné zrážky zo miezd (stravné lístky, firemný telefón, firemný automobil …)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje:

 

 

cestovné príkazy/ náhrady pred odovzdaním do účtovníctva

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

–zástupca prevádzkovateľa

 

bežné osobné údaje

 

 

mzdový list

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanec,

-rodinný príslušníci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

evidenčný list dôchodkového zabezpečenia

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

 

bežné osobné údaje

 

 

výkazníctvo do zdravotných poisťovní (ZP)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

výkazníctvo do Sociálnej poisťovne (SP)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

výkazníctvo na príslušný daňový úrad (DU)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

výkazníctvo do DDS

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

výkazníctvo do DSS

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

vyhlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmu fyzickej osoby

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

-osoby v pracovnoprávnom vzťahu,,

manželia  alebo manželky týchto osôb, tiež vyživované  deti, rodičia vyživovaných detí, blízke  osoby,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

 

 

nemocenské dávky

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

Bežné osobné údaje (identifikačné údaje), osobitná kategória osobných údajov (údaje súvisiace so zdravotným stavom)

 

opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanec,

-blízke osoby,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

 

 

poskytovanie a zverejňovanie kontaktných údajov zamestnancov

oprávnený záujem prevádzkovateľa

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

vzdelávanie

zákonná povinnosť na základe Zákonníka práce

fyzické osoby jednotlivci:

-zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

dohoda o zvyšovaní kvalifikácie

zmluvný  vzťah

fyzické osoby jednotlivci:

-zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

 

bežné osobné údaje

 

 

aktivity- sociálny fond

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

pracovnoprávna zodpovednosť

oprávnený záujem prevádzkovateľa

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

Dohoda o uznaní záväzku a o náhrade škody

zmluvný  vzťah

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoba v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

-zástupca prevádzkovateľa

 

bežné osobné údaje

 

 

stravovanie zamestnancov

zákonná povinnosť na základe Zákonníka práce

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanci,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

stravovanie iných osôb

oprávnený záujem prevádzkovateľa

fyzická osoba:

-dohodár,

-iné fyzické osoby (napr. bývalí zamestnanci),

-bývalí dohodári/ iné osoby, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

rekreácia zamestnancov

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanec

manžel/ka, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii,

bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

bežné osobné údaje

 

 

príspevok na športovú činnosť dieťaťa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanec

-dieťa zamestnanca,

-bývalí zamestnanci, a to počas plynutia úložnej doby

 

 

bežné osobné údaje

 

 

kopírovanie nevyhnutne potrebných dokladov do spisu

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

 

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

 

bežné osobné údaje

 

plnenie ďalších zákonných povinností zamestnávateľa voči osobám v pracovnoprávnom vzťahu

zákonná povinnosť na základe Zákonníka práce

Fyzická osoba jednotlivec:

– osoby v pracovnoprávnom vzťahu,

-bývalí zamestnanci/ dohodári, a to počas plynutia úložnej doby

 

Bežné osobné údaje, nevylučuje sa ani osobitná kategória osobných údajov či údaje týkajúce sa uznania viny za spáchané priestupky a trestné činy

18.    IS BOZP a OPP, spracovateľské činnosti:

 

zdravotná/ psychologická spôsobilosť na prácu

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

-uchádzač (predpoklad prijatia)

-osoby v pracovnoprávnom vzťahu

 

Bežné osobné údaje (identifikačné údaje), nemali by sa spracúvať údaje o zdravotnom stave (osobitná kategória osobných údajov)- uvádza sa len spôsobilý alebo nespôsobilý

 

registrovaný prac úraz

(registrácia, záznam, správa)

 

 

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

– zamestnanec/ dohodár prevádzkovateľa

-zamestnanec/ dohodár iného zamestnávateľa

-iná fyzická osoba

-zástupca prevádzkovateľa

 

 

Bežné osobné údaje (identifikačné údaje v rozsahu predpísaného tlačiva),

osobitná kategória osobných údajov (o utrpenom zranení)

 

evidencia   

pracovných úrazov (obsahuje údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze)

Pozn.: evidencia obsahuje údaje potrebné na spísanie záznamu

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanec (vrátene dohodárov)

 

Bežné osobné údaje (identifikačné údaje), osobitná kategória osobných údajov (o utrpenom zranení)

 

evidencia o iných úrazoch ako pracovných úrazoch a o nebezpečných udalostiach (obsahuje údaje o príčinách vzniku a o prijatých opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam)

 

Pozn.: evidencia obsahuje údaje potrebné na spísanie záznamu

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanci/ dohodári iného zamestnávateľa

-iné fyzické osoby

-zástupca prevádzkovateľa

 

 

Bežné osobné údaje (identifikačné údaje), osobitná kategória osobných údajov (o utrpenom zranení)

 

školenia BOZP, PO (vstupné, opakované)

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

-osoby v pracovnoprávnych vzťahoch

Bežné osobné údaje

 

 

skúšky na alkohol a omamné látky

zákonná povinnosť na základe osobitných predpisov  

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanci, dohodári

-zástupca prevádzkovateľa

 

Bežné osobné údaje

 

 

Vo väčšine spracovateľských činností prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe:

– osobitných predpisov (neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jej osobných údajov- teda nie je možné plniť zákonné povinnosti, napr. vystaviť faktúru, prihlásiť nového zamestnanca do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, uskutočniť zápis do obchodného registra),

– v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jej osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).

Avšak prevádzkovateľ má aj spracovateľské činnosti, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

– na základe preukázateľného súhlasu (napr. posielanie newslettrov  – dobrovoľná databáza, do ktorej sa dostanú len tie dotknuté osoby, ktoré so zaradením súhlasia).

– vlastného oprávneného záujmu (napr. príspevok na športovú činnosť dieťaťa- prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť zamestnancovi tento príspevok, vedenie aktívnych obchodných kontaktov- prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať obchodné kontakty, ktoré potrebuje pri svojom podnikaní a zabezpečovaní vlastných prevádzkových potrieb).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[1] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

 

V niektorých IS/ spracovateľských činnostiach pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (externé subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje prevádzkovateľa v jeho mene). Inak prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje len tretím stranám na základe osobitných predpisov (napr. zdravotným poisťovniam, príslušnému daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, súdu, exekútorskému úradu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní) alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom).

 

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (fyzické osoby) majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– vydať fyzickej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

– poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa čl. 15 GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

– umožniť dotknutej osobe prístup k jej osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

V prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

– na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

– v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.

 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä odvolanie súhlasu, uplynutie doby súhlasu, nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť ani získané).

 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať- teda skončil účel ich spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).

 

 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

 

– prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa dotknutá osoba ocitla a na základe nej tvrdí, že jej oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jej osobné údaje ďalej spracúvať.

 

 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

-preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy).

 • Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– bez meškania prestať so spracúvaním a následne vymazať spracúvané osobné údaje.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania

– ak sa fyzická osoba domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať návrh na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu, Poznámka k návrhu: musí mať náležitosti podľa Správneho poriadku).

 • V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo členských štátov) alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka existuje ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

OSOBITNÁ ČASŤ K VYBRANÝM IS

Povinné informovanie IS marketing- newslettre:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS marketing- newslettre v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

posielanie newslettrov

preukázateľný súhlas

fyzická osoba

bežné osobné údaje: mailové adresy

 

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe preukázateľného súhlasu, a to na určenú dobu 10 rokov (prevádzkovateľ využíva osobné údaje len na zasielanie newsletterov. Bez toho, aby sa osoby registrovali alebo kúpili produkt, majú možnosť odoberať newslettre a získavať tak informácie o všetkom, čo prevádzkovateľ ponúka).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [2].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Ďalej dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pred uplynutím doby, na ktorú bol daný, a to prostredníctvom mailovej adresy osobnyudaj@gdpr-sk.sk alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájde v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ okamžite prestane spracúvať osobné údaje na daný účel.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS systém objednávok:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS systém objednávok v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

prevádzkovanie systému objednávok

 

predzmluvný/

zmluvný vzťah

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

Pozn.:(jednotlivci, fyzické osoby podnikatelia, zástupcovia a konatelia právnických osôb)

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, ak nejde o súkromnú osobu aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, telefónne číslo, mail

 

Dotknutá osoba využívajúca objednávkový systém prevádzkovateľa je povinná poskytnúť požadované osobné údaje, inak nie je možné zo strany prevádzkovateľa akceptovať záväznú objednávku a pristúpiť na jej základe ku konkrétnemu plneniu (osobné údaje prevádzkovateľ potrebuje, aby mohol spracúvať a vybavovať objednávky, vrátane spracúvania platieb za produkty a prípadného vrátenia peňazí).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[3] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba). Na základe uvedeného prevádzkovateľ likviduje/ vymazáva osobné údaje:

-dokončené a zrušené objednávky uchováva10 rokov,

-nevybavené a neúspešné objednávky vymazáva po 1 mesiaci.

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944, Stripe, Inc.).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [4].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov (ak ide o automatizované spracúvanie na základe zmluvy).

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS účtovníctvo:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb- užívateľov) v informačnom systéme osobných údajov „IS účtovníctvo“ v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

spracúvanie účtovných dokladov a podkladov do účtovníctva

-zákon č. 431/2002 Z.  z. o účtovníctve,

-zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,

-Obchodný zákonník,

-zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde,

-zákon č. 595/2003 Z.  z.  o dani z príjmu,

-zákon č. 283/2002 Z.  z. o cestovných náhradách,  

-zákon o bankách,

-Zákonník práce 

-iné súvisiace osobitné predpisy

Fyzická osoba:

-zamestnanci/ dohodári prevádzkovateľa,

-zamestnanci/ dohodári dodávateľov/ odberateľov tovarov a služieb,

-iné fyzické osoby  (napr. živnostníci, zástupcovia právnických osôb, zákazníci)

Bežné osobné údaje:

-meno, priezvisko, titul, resp. názov,

-adresa sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa osoba obvykle zdržiava,

– ak nejde o súkromnú osobu IČO, DIČ, IČ DPH

– podpis,

– číslo bankového účtu,

-v podkladoch k fakturácii (zmluvy, objednávky, iné prílohy k faktúram) sa spracúvajú aj ďalšie údaje najmä dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, rodné číslo, kontaktné údaje (mail, tel. číslo)

 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou.

 

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[5] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä príslušnému daňovému úradu, iným orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (Stripe, Inc.).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [6].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS reklamácie:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS reklamácie v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie reklamácií

zmluvný vzťah

fyzická osoba jednotlivec ako:

-reklamujúci

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, podpis

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje, kvôli identifikácii spotrebiteľa (reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá zmluva medzi poskytovateľom a spotrebiteľom).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[7] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [8].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS registrácia- prihlásenie do účtu:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb- užívateľov) v informačnom systéme osobných údajov „IS registrácia- prihlásenie do účtu“ v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

sprístupnenie produktov/ služieb cez účet užívateľa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

fyzická osoba- užívateľ

bežné osobné údaje:

-prihlasovacie meno (mailová adresa) a heslo

-meno, priezvisko

-história produktov

informovanie užívateľa  v súvislosti s  produktmi/ službami o zmenách, výhodách a novinkách (priamy marketing)

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

 

fyzická osoba- užívateľ

bežné osobné údaje:

-mailová adresa

-meno, priezvisko

 

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi užívateľov v rámci tohto IS na vyššie uvedené účely prevádzkovateľ vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu:

– sprístupniť bezpečne, hospodárne a promptne produkty/ služby užívateľovi a 

– informovať užívateľa  v súvislosti s týmito produktmi/ službami o zmenách, výhodách a novinkách (priamy marketing).

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje, inak nie je možné zo strany prevádzkovateľa sprístupniť produkty/ služby- realizovať objednávku, resp. sprístupniť bezplatne vybrané produkty/ služby (osobné údaje prevádzkovateľ potrebuje, aby mohol bezpečne a promptne sprístupniť produkty/ služby v elektronickej forme).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[9] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba). Na základe uvedeného prevádzkovateľ vymazáva osobné údaje:

– neaktívny účet sa maže po 1roku,

– na žiadosť dotknutej osoby bez meškania.

Po vykonaní výmazu dotknutá osoba stratí prístup k využívaným produktom/ službám.

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [10].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov (ak ide o automatizované spracúvanie na základe zmluvy), právo namietať priamy marketing (po vznesení námietky prevádzkovateľ bez meškania stopne priamy marketing, zároveň v každom emaily adresovanom dotknutej osobe bude môcť dotknutá osoba sa odhlásiť).

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS iné podania:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS iné podania v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie iných podaní

konkludentný súhlas

Fyzická osoba ako:

-jednotlivec,

-podnikateľ,

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

Bežné osobné údaje:

-najmä meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutočnosti uvádzané v podaní (ak nejde o anonym)

 

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne (pokiaľ nejde o anonymné podania). Nie je vylúčené ani získanie osobných údajov dotknutých osôb nepriamo prostredníctvom pisateľa podania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, čo mu iné subjekty doručia a ani za obsah podaní, avšak zodpovedá za ďalšie spracúvanie osobných údajov v týchto podaniach.

Ak podania obsahujú nevyžiadané a nepotrebné osobné údaje, prevádzkovateľ sa zachová ako v prípade „náhodne získaných osobných údajov“, a to:

 • posunie ich príslušným orgánom a/alebo
 • ich bezpečne vymaže/ zlikviduje.

Ostatné podania sa vybavujú v agende bežnej korešpondencie.

 

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[11] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä príslušným orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom- primeraným spôsobom, prevádzkovateľ vždy chráni práva ostatných fyzických osôb), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [12].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Ďalej dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy osobnyudaj@gdpr-sk.sk alebo na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ bez meškania osobné údaje/ podanie vymaže/ zlikviduje za predpokladu, že:

-nejde o podanie, ktoré prevádzkovateľ postúpil, resp. mieni postúpiť, príslušnému orgánu (najmä na trestné alebo priestupkové konanie) alebo

-plynie úložná doba registratúrneho záznamu.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS žiadosti/ námietky dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb- užívateľov) v informačnom systéme osobných údajov „IS žiadosti/ námietky dotknutých osôb“ v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie žiadostí a námietok

-zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

-GDPR

fyzické osoby ako:

-dotknuté osoby, resp. ich zástupcovia,

-vybavujúci zamestnanci prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

Bežné osobné údaje:

-meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutočnosti uvádzané v žiadosti/ námietke a v samotnom jej vybavení

 

Osobitná kategória osobných údajov:

-citlivé údaje môžu byť, ak skutočnosti uvádzané v žiadosti/ námietke a v samotnom jej vybavení sa týkajú IS, ktoré obsahujú citlivé údaje

 

Dotknutá osoba pre vybavenie žiadosti/ námietky prevádzkovateľom musí poskytnúť potrebné osobné údaje. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť vybavovať takéto žiadosti/ námietky, pričom postupuje podľa GDPR/ zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[13] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba- minimálne 5 rokov od vybavenia žiadosti/ námietky, a to kvôli objektívnej zákonnej lehote, v ktorej dozorujúci orgán môže uložiť pokutu).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [14].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

____________________________

[1] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[2] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[3] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[4] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[5] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[6] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[7] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[8] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[9] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[10] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[11] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[12] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[13] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[14] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov