REKLAMAČNÝ PORIADOK

Poskytovateľ:

– CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, DIČ: 2023836045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  59841/L, mail obchod@gdpr-sk.sk

Právna úprava:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

 

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby on-line prístupu k on-line produktom a služby v oblasti školení, a to všetko prostredníctvom internetovej stránky gdpr-sk.sk, tak ako je uvedené v aktuálnych VOP.
 2. Tento reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bol uzavretý zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom (po zakúpení produktu/ služby).
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy s užívateľom, ktorý v rámci zmluvného vzťahu s poskytovateľom nemá postavenie spotrebiteľa. 
 5. Reklamačný poriadok upravuje práva, povinnosti a postup poskytovateľa a spotrebiteľa v rámci reklamačného konania (konanie, ktoré poskytovateľ vedie na základe reklamácie zo strany spotrebiteľa v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady).
 6. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa ako užívateľa on-line produktov a služieb poskytovaných poskytovateľom zo zodpovednosti za ich vady. Reklamáciou sa spotrebiteľ domáha uskutočnenia nápravy najmä
 • z dôvodu, že pri poskytnutí produktu a/alebo služby zo strany poskytovateľa došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, VOP, resp. individuálne uzavretej písomnej zmluvy, alebo
 • z dôvodu iných nesprávností, či nedostatkov pri poskytnutí produktu a/alebo služby poskytovateľa.

Reklamáciou nie je:

 • poskytnutie zákazníckej podpory (žiadosť o pomoc, radu alebo informáciu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom medzi spotrebiteľom a poskytovateľom),
 • ohlásenie zmeny údajov o spotrebiteľovi.
 1. Namiesto záručného listu[1] postačí vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení (faktúru) obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list, a to: obchodné meno, IČO a sídlo poskytovateľa.
 2. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, poskytovateľ určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

 

Čl. II Kto môže podať reklamáciu

 1. Reklamáciu je oprávnený podať každý spotrebiteľ, ktorý s poskytovateľom uzatvoril zmluvu.

Čl. III Predmet reklamácie

 1. Predmetom reklamácie je námietka či pripomienka spotrebiteľa k nedostatkom plnenia zo zmluvy, ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z VOP, resp. individuálne uzavretej písomnej zmluvy, alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.
 2. Predmetom reklamácie nemôže byť uplatnenie zodpovednosti za:
 • vadu produktu a/alebo služby, ktorá bola spôsobená ich použitím v rozpore s VOP, resp. individuálne uzavretou písomnou zmluvou
 • vadu produktu a/alebo služby vzniknutú v dôsledku dočasného prerušenia ich poskytovania z dôvodov vyššej moci, najmä havárií, krízových situácií, výpadkov internetovej siete, pripojenia alebo z iných dôvodov vylučujúcich zodpovednosť,
 • vadu produktu a/alebo služby, za ktorú poskytovateľ nezodpovedá v zmysle VOP.

Čl. IV Podávanie reklamácie

 1. V listinnej forme na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mail obchod@gdpr-sk.sk
 2. Reklamácia musí byť dostatočne určitá a musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
 • identifikáciu spotrebiteľa (zákaznícke číslo, ak mu bolo pridelené alebo meno a priezvisko, kontaktné údaje, na ktoré bude spotrebiteľ o spôsobe vybavenia reklamácie upovedomený, ak spotrebiteľ požaduje byť o spôsobe vybavenia reklamácie upovedomený na iné kontaktné údaje, než tie ktoré uviedol pri registrácii),
 • doklad o zakúpení služby od poskytovateľa (spravidla faktúra),
 • podrobný opis reklamovanej vady (nedostatku) poskytnutej služby/ produktu spolu s prípadnou dokumentáciou preukazujúcou spotrebiteľom uvádzané skutočnosti.
 1. Ak reklamácia nemá uvedené obsahové náležitosti, poskytovateľ vyzve spotrebiteľa o ich doplnenie. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na predloženie potrebných dokladov, ktoré sú pre riadne vybavenie reklamácie potrebné.
 2. Ak spotrebiteľ, na základe výzvy poskytovateľa reklamáciu nedoplní najneskôr do 30 dní odo dňa kedy bol na doplnenie reklamácie vyzvaný, poskytovateľ reklamačné konanie zastaví, o čom upovedomí spotrebiteľa.
 3. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po predložení a doplnení všetkých potrebných údajov a dokladov vyžiadaných poskytovateľom, teda podaním úplnej reklamácie.

 

Čl. V Lehoty

 1. Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť:

– bezodkladne po zistení vady a

– v záručnej dobe, najneskôr v lehote do 2 (slovom: dvoch) rokov odo dňa kedy mu bol produkt a/alebo služba zo strany spoločnosti poskytnutá,

inak spoločnosť reklamáciu odmietne.

 1. V prípade produktov a/alebo služieb poskytovaných v určitom časovom období, začína lehota na uplatnenie reklamácie plynúť dňom ukončenia poskytovania (dňom úplného dodania).
 2. Poskytovateľ spotrebiteľovi potvrdí prijatie reklamácie vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa spotrebiteľ a poskytovateľ dohodli.
 3. Ak je reklamácia uplatnená prostriedkami diaľkovej komunikácie, poskytovateľ potvrdí spotrebiteľovi prijatie reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, poskytovateľ ho doručí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Poskytovateľ nemusí potvrdenie o prijatí reklamácie doručovať v prípade, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Ďalej poskytovateľ po obdržaní reklamácie poučí spotrebiteľa uplatňujúceho reklamáciu o jeho právach- odstrániteľnú vadu má spotrebiteľ právo žiadať riešiť buď odstránením vady (opravou) alebo výmenou, ak nie je takýto postup možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 6. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia úplnej reklamácie. V tejto lehote oznámi spotrebiteľovi výsledok vybavenia reklamácie. Ak reklamácia nie je vybavená včas, teda v uvedenej lehote, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 8. Poskytovateľ o výsledku vybavenia reklamácie upovedomí spotrebiteľa vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.
 9. Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ, týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody, ktorá bola poskytovateľovi spôsobená uplatnením neoprávnenej reklamácie. V prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie.
 10. Platné uplatnenie reklamácie spotrebiteľom nezbavuje spotrebiteľa povinnosti riadne plniť svoje záväzky voči poskytovateľovi po celú dobu trvania reklamačného konania, a to ani v prípade, kedy je reklamácia spotrebiteľa oprávnená.
 11. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie je oprávnený podať, najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa kedy mu bolo doručené vybavenie pôvodnej reklamácie, opakovanú reklamáciu. Pre vybavenie opakovanej reklamácie platia rovnaké lehoty a postupy ako pri vybavovaní prvej reklamácie. Podanie opakovanej reklamácie nemá odkladný účinok. Poskytovateľ je oprávnený opakovanú reklamáciu, v ktorej spotrebiteľ neuvádza žiadne nové, vo veci relevantné, skutočnosti odmietnuť. O odmietnutí opakovanej reklamácie poskytovateľ spotrebiteľa bez zbytočného odkladu upovedomí a to vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, ma ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.

Čl.VI Nespokojnosť s vybavením reklamácie

 1. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ministerstva), ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania.
 3. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

Čl. VII Odmietnutie reklamácie

 1. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu v prípade ak:
 • bola reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nie je oprávnená,
 • reklamácia nebola podaná v lehote,
 • reklamácia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
 • vo veci, ktorá je predmetom reklamácie už bolo právoplatne rozhodnuté súdom alebo iným príslušným orgánom, prípadne bolo vo veci začaté konanie pred súdom alebo iným orgánom.
 1. O odmietnutí reklamácie poskytovateľ bezodkladne informuje spotrebiteľa vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.

 

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa gdpr-sk.sk Záležitosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia prednostne VOP poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z. z.
 2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tento reklamačný poriadok, pričom zmenu reklamačného poriadku zverejní na svojej internetovej stránke. 
 3. Reklamačné konanie sa vždy riadi právnymi predpismi a aktuálnym znením reklamačného poriadku.
 4. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom1.1.2020

_______________________

[1] Na žiadosť spotrebiteľa je poskytovateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

_______________________

Povinné informovanie IS reklamácie:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS reklamácie v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie reklamácií

zmluvný vzťah

fyzická osoba jednotlivec ako:

-reklamujúci

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, podpis

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje, kvôli identifikácii spotrebiteľa (reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá zmluva medzi poskytovateľom a spotrebiteľom).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[1] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [2].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

_________________

[1] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[2] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov