Povinné informovanie IS marketing- newslettre:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS marketing- newslettre v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

posielanie newslettrov

preukázateľný súhlas

fyzická osoba

bežné osobné údaje: mailové adresy

 

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe preukázateľného súhlasu, a to na určenú dobu 10 rokov (prevádzkovateľ využíva osobné údaje len na zasielanie newsletterov. Bez toho, aby sa osoby registrovali alebo kúpili produkt, majú možnosť odoberať newslettre a získavať tak informácie o všetkom, čo prevádzkovateľ ponúka).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [1].

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Ďalej dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pred uplynutím doby, na ktorú bol daný, a to prostredníctvom mailovej adresy osobnyudaj@gdpr-sk.sk alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájde v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ okamžite prestane spracúvať osobné údaje na daný účel.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

___________________

[1] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov