Povinné informovanie IS reklamácie:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS reklamácie v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie reklamácií

zmluvný vzťah

fyzická osoba jednotlivec ako:

-reklamujúci

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, podpis

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje, kvôli identifikácii spotrebiteľa (reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá zmluva medzi poskytovateľom a spotrebiteľom).

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[1] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [2].

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

 

Povinné informovanie IS iné podania:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v IS iné podania v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie iných podaní

konkludentný súhlas

Fyzická osoba ako:

-jednotlivec,

-podnikateľ,

-vybavujúci zamestnanec prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

Bežné osobné údaje:

-najmä meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutočnosti uvádzané v podaní (ak nejde o anonym)

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne (pokiaľ nejde o anonymné podania). Nie je vylúčené ani získanie osobných údajov dotknutých osôb nepriamo prostredníctvom pisateľa podania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, čo mu iné subjekty doručia a ani za obsah podaní, avšak zodpovedá za ďalšie spracúvanie osobných údajov v týchto podaniach.

Ak podania obsahujú nevyžiadané a nepotrebné osobné údaje, prevádzkovateľ sa zachová ako v prípade „náhodne získaných osobných údajov“, a to:

  • posunie ich príslušným orgánom a/alebo
  • ich bezpečne vymaže/ zlikviduje.

Ostatné podania sa vybavujú v agende bežnej korešpondencie.

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[3] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba).

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä príslušným orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom- primeraným spôsobom, prevádzkovateľ vždy chráni práva ostatných fyzických osôb), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [4].

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Ďalej dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy osobnyudaj@gdpr-sk.sk alebo na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ bez meškania osobné údaje/ podanie vymaže/ zlikviduje za predpokladu, že:

-nejde o podanie, ktoré prevádzkovateľ postúpil, resp. mieni postúpiť, príslušnému orgánu (najmä na trestné alebo priestupkové konanie) alebo

-plynie úložná doba registratúrneho záznamu.

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

Povinné informovanie IS žiadosti/ námietky dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, kontaktný mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý nemá určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb- užívateľov) v informačnom systéme osobných údajov „IS žiadosti/ námietky dotknutých osôb“ v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie žiadostí a námietok

-zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

-GDPR

fyzické osoby ako:

-dotknuté osoby, resp. ich zástupcovia,

-vybavujúci zamestnanci prevádzkovateľa vrátane oficiálneho zástupcu

Bežné osobné údaje:

-meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutočnosti uvádzané v žiadosti/ námietke a v samotnom jej vybavení

 

Osobitná kategória osobných údajov:

-citlivé údaje môžu byť, ak skutočnosti uvádzané v žiadosti/ námietke a v samotnom jej vybavení sa týkajú IS, ktoré obsahujú citlivé údaje

Dotknutá osoba pre vybavenie žiadosti/ námietky prevádzkovateľom musí poskytnúť potrebné osobné údaje. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť vybavovať takéto žiadosti/ námietky, pričom postupuje podľa GDPR/ zákona č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ preveruje trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz/ likvidáciu  osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu/ov[5] (v tomto prípade musí uplynúť úložná doba- minimálne 5 rokov od vybavenia žiadosti/ námietky, a to kvôli objektívnej zákonnej lehote, v ktorej dozorujúci orgán môže uložiť pokutu).

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (identifikačné údaje: WebSupport s. r. o., IČO: 36421928, AVASTO s. r. o., IČO: 51 006 944).

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo členských štátov), resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [6].

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Žiadosti/ námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

– v listinnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa,

– v elektronickej forme na mail osobnyudaj@gdpr-sk.sk,

kontaktný formulár na našej internetovej stránke, záložka Kontakt.

_________________________


[1] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[2] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[3] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[4] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

[5] Podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 15).

[6] Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov