Aké osobné údaje musíte uviesť do žiadosti o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“?

Čo upravuje infozákon ?

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám („infozákon“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Princíp „čo nie je tajné, je verejné“ je základným princípom infozákona a je vyjadrený v § 3 ods. 1 a v § 12 uvedeného zákona. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v § 8 až § 11 infozákona.

Kto je povinný poskytovať informácie podľa infozákona ?

Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú:

 • štátne orgány,
 • obce,
 • vyššie územné celky,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti,
 • právnické osoby zriadené zákonom,
 • právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona ( 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z., § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • právnické osoby založené vyššie uvedenými povinnými osobami (v tomto prípade povinná osoba sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy),
 • osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe ( zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení neskorších predpisov).

Aké informácie poskytujú žiadateľom povinné osoby ?

Povinné osoby majú povinnosť poskytovať informácie o svojej činnosti, resp. rozhodovacej činnosti, za podmienok a spôsobom stanoveným infozákonom.

Napr. …Ako sa využívajú verejné prostriedky, …Aké sú platové pomery vedúcich zamestnancov orgánu verejnej moci…

Kto môže žiadosť podať ?

Pojem žiadateľ je definovaný v § 4 ods. 1 infozákona. Podľa uvedeného ustanovenia žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

Subjektivita fyzických osôb vyplýva z § 7- 8 Občianskeho zákonníka v platnom znení a subjektivita právnických osôb vyplýva z § 18 a nasl. uvedeného zákona.

Subjektivitu fyzických osôb má každý živý človek aj nasciturus, za podmienky, že sa narodí živý. Žiadateľ spravidla jedná sám za seba. Za neplnoletú fyzickú osobu alebo nespôsobilú osobu jedná zákonný alebo ustanovený zástupca.

Právnickými osobami sú:

 1. a) združenia fyzických alebo právnických osôb,
 2. b) účelové združenia majetku,
 3. c) jednotky územnej samosprávy,
 4. d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Subjektivita právnických osôb je naviazaná na ich vznik. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak. Za právnické osoby spravidla konajú štatutárne orgány. Nie je vylúčené, že za právnickú osobu konajú aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé.

Fyzické a právnické osoby pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa môžu dať na základe plnej moci zastupovať inou fyzickou alebo právnickou osobou (nemusí to byť advokát). Ak je potrebné, aby právny úkon bol v písomnej forme, aj plná moc musí byť v písomnej forme. Pri ústnom vybavení žiadosti o informácie postačí plná moc ústna (§ 31 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Identitu žiadateľa zisťuje povinná osoba len v takom rozsahu, ako to stanovuje § 14 ods. 2 infozákona:

-meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Ústava aj infozákon zaručujú každému právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii (§ 3 ods. 1). Nie je rozhodujúce, či fyzická osoba ako žiadateľ je občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom. Taktiež pri právnických osobách ako žiadateľoch nezohráva žiadnu roľu to, či má právnická osoba, resp. jej organizačná zložka, sídlo na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje (§ 3 ods. 3). Tento zavedený princíp predstavuje európsky štandard. V prípade, že by povinná osoba zisťovala dôvod alebo záujem prečo žiadateľ požaduje informáciu, resp. informácie, tak žiadateľ nie je povinný nič vysvetľovať. V žiadnom prípade kvôli tomu nemôže povinná osoba odmietnuť vybaviť žiadosť žiadateľa v zmysle zákona o slobode informácií.

Aké žiadosti pripúšťa infozákon ?

Infozákon rozlišuje žiadosti:

– podľa § 14 (žiadosť o sprístupnenie informácie) a

– podľa § 21h (žiadosť o informácie pre opakované použitie informácií).

Čo musí obsahovať klasická žiadosť o informácie podľa § 14 ?

Podľa § 14 žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

– ktorej povinnej osobe je určená,

– meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a

– aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Poznámka:

Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa §14, povinná osoba vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

Čo treba rozumieť pod „spôsobom sprístupnenia informácií“ ?

Podľa § 16 spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 • Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa infozákona považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma.
 • Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.
 • Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, obec vymedzená osobitným predpisom, pokiaľ je to možné, sprístupní informácie aj v jazyku národnostnej menšiny.
 • Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

 

Ako podať žiadosť?

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Kedy sa použije žiadosť podľa § 21h ?

Ak ide o žiadosť o informácie pre opakované použitie informácií. Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby.

Čo musí obsahovať žiadosť podľa § 21h ?

Podľa § 21h

Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 14, teda:

– ktorej povinnej osobe je určená,

– meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a

– aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

uvedie aj údaj o tom, či:

 • informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
 • použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.

Poznámka:

Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa § 21 h odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.

Vzor: listinná forma žiadosti vlastnoručne podpísaná žiadateľom

Identifikačné údaje žiadateľa –fyzickej osoby (meno, priezvisko, adresa pobytu) .  Janko Hraškový, Testová 11, 000 00 Testovo, SR

Ktorej povinnej osobe je žiadosť určená :Obec Vzorová, 000 00 Vzorová

Miesto Vzorová, dátum 01. 01. 2020

Vec: žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 infozákona

Predmet žiadosti:

Ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť): touto cestou žiadam sprístupniť informácie o………………………………………………………………………………………………………..

Návrh sprístupnenia žiadaných informácií (ako chce žiadateľ informácie sprístupniť):

 • ústne/ uveďte navrhovaný termín a čas osobného stretnutia ………..nie……………………….
 • telefonicky/ uveďte tel. číslo ………nie……………………………………………………………………………….
 • faxom/ uveďte číslo faxu …………..nie…………………………………………………………………………………
 • poštou/ uveďte adresu na doručenie odpovede (môže byť iná než adresa trvalého pobytu/ sídla) ……..áno……………., na adresu:……Testová 11, 000 00 Testovo, SR……………
 • elektronickou poštou/ uveďte mail …………..nie………………………………………………………………….
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis/ uveďte navrhovaný termín a čas ………..nie……………………………………………………………………………………….
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát ……..nie………………………………………………
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami ……..nie…………………………….
 • slepeckým (Braillovým) písmom/ predložte k žiadosti kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“ ………..nie……………………………………………
 • zväčšeným typom písma/ predložte k žiadosti kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím …….áno, zväčšeným typom písma…………………………………………….
 • iný navrhovaný spôsob ………..nie………………………… (doplniť ak nevyhovuje žiaden vyššie uvedený spôsob)

Žiadateľ berie na vedomie, že podľa spôsobu navrhovaného sprístupnenia závisí ďalší zoznam/rozsah[1] osobných údajov žiadateľa poskytnutých povinnej osobe.

Poznámka: Podľa navrhovaného spôsobu sprístupnenia informácií žiadateľ doplní potrebný osobný údaj alebo doloží potrebnú prílohu. Povinná osoba spracúva len nevyhnutne potrebné osobné údaje (napr. žiadateľ chce poslať informácie na mail, tak povinná osoba nepotrebuje aj jeho tel. číslo. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom navrhnutým žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie- dohodne v ďalšom kroku).

Neoddeliteľná príloha k žiadosti:

 • kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Vlastnoručný podpis žiadateľa …………………………………………………………………………………………….

Poznámka:

Podľa spôsobu podania žiadosti získavame tiež nejaké osobné údaje od žiadateľa:

 • vlastnoručný podpis žiadateľa je tiež osobným údajom a mala by ho obsahovať listinná forma žiadosti alebo sken listinnej žiadosti poslaný mailom. Avšak žiadosť môže byť napísaná len ako bežný mail.

[1] Rozsah: predložené doklady

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn